Reklamační řád pro prodej pevných paliv

pro spotřebitele

(prodeje uskutečněné do 31.12.2021)

STONE HEARTH CZ, s.r.o., Nádražní 668, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Telefon: 566 550 473, e-mail: stone.hearth@tiscali.cz,  web: www.stone-hearth.cz

 

Reklamační řád vychází z ustanovení spotřebitelského práva obsaženého zejména v následujících předpisech:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

 

 

1.      Převzetí věci ( jedná se o pevná paliva, dále paliva)

Dodá-li prodávající palivo na místo určené kupujícím, převezme kupující palivo při dodání, v ostatních případech převezme kupující palivo v provozovně. Po zaplacení kupní ceny nabývá kupující k palivu vlastnické právo a prodávající mu předá doklad o koupi.

 

2.  Jakost při převzetí

       Prodávající odpovídá kupujícímu, že palivo při převzetí :

-      má vlastnosti, které udal výrobce nebo prodávající popsal v tabulce parametrů paliv zveřejněné v provozovně firmy

-      má odpovídající hmotnost,

-      vyhovuje požadavkům právních předpisů.   

 

3.      Práva z vadného plnění (dále reklamace vady)

3.1  Ověření odpovídající  hmotnosti paliva může kupující požadovat na místě při prodeji v prodejně, při doručení na místo určené kupujícím jen před jeho vyložením z přepravního prostředku.

3.2  Kupující oznámí prodávajícímu vadu (reklamuje zjevnou vadu) bez zbytečného odkladu do deseti dnů od převzetí paliva. Jedná-li se o skrytou vadu, oznámí kupující takovou  vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději do dvou let od převzetí paliva.

3.3  Reklamace se nepoužije na vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena.

 

4.      Reklamace vady

 Kupující při reklamaci vady doloží doklad o prodeji. Při reklamaci uvede, jakou vadu palivo má a  jaké svoje právo z reklamace uplatňuje.  Kupující provede reklamaci vady:

4.1  Osobně v provozovně, která palivo dodala. Zde se sepíše firemní formulář o reklamaci, průpis kupující obdrží.

4.2  E-mailem na vedení firmy, která převzetí reklamace bez odkladu stejnou cestou potvrdí.

4.3  Telefonicky v provozovně, která palivo dodala. Provozovna zaznamená reklamaci do firemního formuláře o reklamaci, který založí a současně o této reklamaci informuje vedení firmy. 

 

5.       Lhůta pro vyřízení reklamace

          Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od dne uplatnění, pokud se spotřebitelem nedohodne lhůtu                  delší. 

 6.     Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Spotřebitel  má dle poslední novely zákona o ochraně spotřebitele od 1. února 2016 právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy. Pro prodej paliv je daným subjektem řešení sporu Česká obchodníinspekce ( http://www.coi.cz). Formulář návrhu na zahájení řízení je na adrese (http://adr.coi.cz).

Cílem tohoto mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

 

Pokud při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu nedojde k uspokojení nároků spotřebitele, může tento svůj nárok vést cestou občanskoprávní, kdy o nároku rozhodne soud případně oběma stranami zvolený rozhodce.

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem: 10. února 2016